مطالبی که برچسب آهنگ سرود رسمی ایران در بازیهای آسیایی را دارند .