مطالبی که برچسب اهدای تندیس حافظ به برگیزدگان سینما و تلویزیون ایران را دارند .