مطالبی که برچسب اژدها وارد می شود مانی حقیقی را دارند .