مطالبی که برچسب بدهکاران به بهشت نمیروند فیلم کامل را دارند .