مطالبی که برچسب برنامه شام ایرانی سام درخشانی شب آخر را دارند .