مطالبی که برچسب dubbed lethal justice film را دارند .