مطالبی که برچسب Flatliners 1990 با دوبله فارسی را دارند .